TH EN
Close
TH EN
IBS Corporation Limited
44/45 Vibhavadi - Rangsit 60 Yake 18 - 1 -2 Talad Bangkhen , Laksi , Bangkok 10210
Tel : 02-401-8222 Ext 1800
Email : hr@ibscorporate.com
View Location Map | Google Map
Home     News & Activities     IBS กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และ อพยพหนีไฟ
IBS กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และ อพยพหนีไฟ

22 November 2019

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 โดยจำลองเหตุการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสำนักงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการดับไฟเบื้องต้น การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การกดสัญญาณแจ้งเหตุ การอพยพ การดับเพลิงโดยทีมดับเพลิง การรวมพล และรายงานความเสียหายต่อผู้อำนวยการดับเพลิงรับทราบ จากนั้นผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นไปตามกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ที่กำหนดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

TH EN
Close
TH EN
IBS Corporation Limited
44/45 Vibhavadi - Rangsit 60 Yake 18 - 1 -2 Talad Bangkhen , Laksi , Bangkok 10210
Tel : 02-401-8222 Ext 1800
Email : hr@ibscorporate.com
View Location Map | Google Map